9 Temmuz 2010 Cuma

Nasıl ganyan bayisi olunur ,Ganyan bayisi olma şartları

Madde 1) AMAÇ VE İÇERİK
TJK Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin amacı; sabit bayilik verilecek yerlerin tespiti, müracaatlarının kabulü ve incelenmesi, müracaatlar içerisinden adaylarının belirlenmesi, sabit bayilik sözleşmesinin düzenlenmesi, sabit bayilerin denetimleri, görev ve sorumluluklarının belli bir yönteme bağlanarak uygulanmasını sağlamaktır

Madde 2) TANIMLAR

Amaç ve İçerik başlıklı Madde 1 ‘den de anlaşılacağı üzere İşbu yönetmelikte geçen tüm bayi adayı, bayi, örnek bayi, bayilik sözleşmesi, bayilik mekanı vb gibi tüm ifadelerin her birisi Sabit Ganyan bayiliğine yönelik ifadeler olarak anlaşılacaktır.

TJK :Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi’ni ifade eder.
Müracaatçı : Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği şartlarına göre, sabit bayilik talebinde bulunan gerçek kişi

Bayi adayı : Sabit Bayiliğe hak kazanan, ancak henüz sabit bayilik sözleşmesi akdedilmemiş gerçek kişi.

Bayi : TJK ile arasında sabit bayilik sözleşmesi akdedilmiş ve Sabit Ganyan Bayi ruhsatındaki adreste TJK’nın bağladığı müşterek bahis terminali üzerinden müşterek bahis oynatan gerçek kişi.

Ruhsat : Sabit Bayilik faaliyetlerini yürütmek üzere, ilgililere Teşkilat tarafından izin ve yetki verildiğini belirten belgeyi,

Örnek Bayi : Tüketici nezdinde TJK’nın algısını yükseltecek niteliklere sahip Bayi mekanları

Donanım :Mülkiyeti TJK’ya ait olan ve müşterek bahis oyunlarını oynatması için, TJK tarafından Bayiye verilen terminal, iletişim cihazları ve LCD ekranlı netice ve muhtemel sistemini ifade eder

Kupon :Müşterek bahis oynayan kişi tarafından üzerinde koşu yerinin, koşu numarasının, seçtiği at veya atların numaralarının, katıldığı bahis türünün, misli adedinin işaretlendiği ve şekli yarış müessesesince tespit edilen formu,,

Bilet :Kuponun, müşterek bahis oyun terminaline okutulması neticesinde, kuponda işaretlenen tüm bilgiler ile bahsin kabul edildiği terminal numarasının, sistem tarafından her bilete özel olarak verilen seri numarasının, bahsin sistem tarafından kabul ediliş tarih ve saatinin yer aldığı belgeyi ifade ederMadde 3) BAYİLİK VERİLECEK YERLERİN TESPİTİ

TJK Yönetim Kurulu; TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’nün yaptığı tetkik ve çalışmalar neticesinde hazırlanan raporu inceleyerek, yeni bayilik verilecek bölgeleri belirler.
TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü, yeni bayilik verilecek bölgelerle ilgili belirleme çalışması yaparken, bölgenin potansiyelini, bölgede mevcut Bayi varsa bu Bayi veya bayilerin satış durumunu, bilet kabul adetlerini, bu bayilerin o bölgede ihtiyaca cevap verip vermediği hususunu ve TJK’nın yayılma politikasını göz önünde bulundurarak hareket eder.

Madde 4) BAYİİ OLACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
Bayilik talebinde bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

T.C. vatandaşı olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, evrakta sahtekarlık gibi mer-i mevzuatımızda yüz kızartıcı ve güven sarsıcı olarak kabul edilen suçlardan biriyle veya kasten adam öldürme ve bu fiillere teşebbüs suçları ile mahkum olmamak
Reşit ve mümeyyiz olmak
Daha önce kendi veya eşi adına bayilik verilmiş ise, bu bayiliğin TJK tarafından kapatılmış olmaması
Hali hazırda ganyan bayii olmamak
Daha önce kendi veya eşi adına bayilik verilmiş ise, bu bayiliğin son üç yıl içinde üçüncü şahıslara devir edilmiş olmaması
Madde 5) BAYİLİK MÜRACAATININ YAPILMASI
Müracaatlar, TJK tarafından hazırlanan matbu dilekçe ile müracaat sahibi veya vekili tarafından yapılacaktır. Müracaat sahibi, matbu dilekçesinde; Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin hükümlerini okuduğunu, tüm şartlarını kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını kabul ile imza edecektir. Müracaat edenlere, müracaatla ilgili vermiş oldukları dilekçenin fotokopisi verilecek ve bu fotokopide:


Tetkik masrafı kaydı,
Müracaat edilen mahalde, TJK’nın bizzat veya üçüncü şahıslar marifetiyle bayilik açıp açmamakta serbest olduğu ve bu müracaatın TJK tarafından bayilik verileceği taahhüdünü taşımadığı,
Dilekçenin değerlendirilmesinin ve cevap verilmesinin belli bir süreye bağlı olmadığı, sarahaten belirtilecektir

Müracaatlar, müracaat sahibi veya vekili tarafından aşağıda belirtilen TJK birimlerine yapılabilecektir:


İstanbul’da TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü
Ankara’da TJK Ankara Hipodrom Müdürlüğü
İzmir’de TJK İzmir Hipodrom Müdürlüğü
Adana’da TJK Adana Hipodrom Müdürlüğü
Bursa’da TJK Bursa Hipodrom Müdürlüğü
Şanlıurfa’da TJK Şanlıurfa Hipodrom Müdürlüğü

Elazığ’da TJK Elazığ Hipodrom Müdürlüğü


Yukarıda sarahaten belirtilen müdürlükler dışında herhangi bir makama veya birime yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ayrıca posta, e-posta veya faks ile yapılan müracaatların da bir geçerliliği olmayıp, bu müracaatlar TJK tarafından değerlendirmeye alınmaz ve bu dilekçelere cevap verilmez

Bayilik münhasıran hakiki şahsa verilir; hiçbir şekilde hükmi şahsa bayilik verilmeyeceği gibi, hakiki şahısların ortaklığına da bayilik verilmeyeceğinden bu hususa ilişkin müracaatlar kabul edilmez. Tetkik sırasında, müracaatla ilgili yanıltıcı yanlış beyanların veya sahte evrakların tespit edilmesi durumunda, müracaat geçersiz sayılacaktır


Müracaat edenin, müracaat ile birlikte ibraz etmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir:


TJK tarafından düzenlenen örnek matbu müracaat dilekçesi
Noterden tasdikli resimli ve T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdan örneği
İkametgâh belgesi (son üç ay içinde alınmış)
Adli sicil belgesi (son üç ay içinde alınmış)
Özgeçmiş yazısı
Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti
Yeni çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf (arka yüzüne adı/soyadı yazılacak)
Bayilik açıl Bayilik açılacak mahallin içinden ve her cephesinden yan dükkanları da görüntü içerisine alan en az ikişer adet fotoğraf (arka yüzüne müracaat sahibinin adı/soyadı ve müracaat adresi yazılacak)
Müracaat eden mal sahibi ise tapu fotokopisi, halen kiracı ise kira sözleşmesine ilişkin belge. Bayilik için yer kiralamayı düşünüyor ise, mal sahibinin kendisine bayilik verildiği takdirde mevcut yeri en az 2 yıllığına kiraya verebileceğine dair noterde düzenlenmiş taahhütnamesi
Aşağıdaki (d) paragrafında bahsedilen makbuzun aslı
Müracaatın vekil marifeti ile yapılması halinde, TJK tarafından matbu olarak hazırlanan ve noter huzurunda tanzim edilecek vekaletname aslı.


Müracaat esnasında başvuruda bulunulan adresin tetkik bedeli olarak, Hipodromların yer aldığı İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa ve Elazığ il sınırları içerisinde 100 (YÜZ) TL, bu illerin sınırları dışında kalan yerler içinse başvurunun yapıldığı ilin bölge Hipodromuna olan mesafesi göz önünde bulundurularak ücret alınacak ve bayilik talebi kabul veya reddedilmiş olsa da alınan adres tetkik bedelleri iade edilmeyecektir


Hipodromlarımızın bulunduğu il merkezleri dışındaki bölgeler için uygulanacak başvuru bedelleri aşağıdaki gibidir:

0-100 KM ARASI YERLER İÇİN 150 TL
100-200 KM ARASI YERLER İÇİN 200 TL
200 KM VE ÜZERİNDEKİ YERLER İÇİN 300 TL dır.

Başvuru bedellerinin günün şartlarına göre artırılması veya eksiltilmesi TJK Yönetim Kurulu’nun takdirindedir
Madde 6) BAYİLİK YAPILACAK MAHAL İÇİN ARANACAK ASGARİ ŞARTLAR
Bayilik yapılacak mahal için aranacak asgari şartlar aşağıdaki gibidir:
Bayilik mahalli işbu yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen standartlara göre uygun bir şekilde tefriş edilebilecek vasıfta olmalıdır
Bayilik mahalli, cadde üzerinde veya işlek bir sokakta, giriş katta ve dükkan vasfında olmalıdır.
Bayilik yapılacak mahallin mevcut bayilerle arasındaki mesafe kapıdan kapıya en kısa yaya yolundan asgari 500 (beşyüz) metre olacaktır.
TJK, yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde bölgenin potansiyelini, bölgedeki mevcut bayilerin satış durumlarını, bilet kabul adetlerini göz önünde bulundurarak müşteri memnuniyeti açısından rekabet yaratabilecek ve tüketicilerin TJK hakkında olumlu düşüncelere sahip olacağı mekanları ve özellikle metropollerde bayilik talebinde bulunanların başvurularını değerlendirirken işbu yönetmeliğin 6/c fıkrasının uygulanması tamamen TJK Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.
AVM’ler için yapılan başvurularda mesafe şartı aranmaz.
Halihazırda münhasır iddaa bayiliği faaliyetinde bulunup aynı mekan için ganyan bayiliği başvurusunda bulunanların müracaatları işbu yönetmeliğin 6d fıkrasındaki hususlar çerçevesinde değerlendirilir
Madde 7) BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
Müracaat dilekçelerinde bayilik yapılacak adres olarak belirtilen mahal, TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bayi ekspertiz memuru tarafından tetkik ve rapor edilir. Bayi ekspertiz memurunun başvurulan mahalde yaptığı inceleme ile hazırlayıp Teşkilat Müdürlüğüne teslim edeceği bu rapor, adres tespiti ile işbu yönetmeliğin 6.maddesinin a,b ve c bentlerinde belirtilen hususların tespiti ile sınırlıdır
TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü, müracaat edilen bölgenin potansiyelini, bölgedeki mevcut bayilerin satış ve bilet kabul adet bilgilerini göz önünde bulundurarak başvuruları ön değerlendirmeye tabi tutar
TJK Yönetim Kurulu kendisine olumlu görüşle intikal ettirilen müracaatlar arasından işbu yönetmelik gereği Bayi adaylarını belirler. Adayların seçiminde şahsın çevresinde tanınması, TJK’yı temsil kabiliyeti, genel olarak tutum ve davranışları konusunda TJK tarafından yapılacak istihbarat sonucu düzenlenecek raporda yer alacak tespitler öncelikli olarak değerlendirilir
TJK Yönetim Kurulu’nca belirlenen Bayi adayına tebligat, TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü tarafından yapılır. Bayi adayı, tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’ne veya bağlı ünitelere başvurur


Madde 8) BAYİİ ADAYLARINA YAPILACAK TEBLİGATIN İÇERİĞİ
Bayilik talebi olumlu bulunan Bayi adayına;
Bayilik mahalline çekilecek Türk Telekom data iletişim hattı için TJK’dan alacağı başvuru formu ile Türk Telekom’a başvuracağı
Meriyetteki yönetmelik, TJK Yönetim Kurulu kararları, TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü tarafından verilen talimatlar çerçevesinde belirtilen ve müracaatına esas teşkil eden şartları ve mükellefiyetleri yerine getirerek yönetmeliğe eklenen sabit bayilik sözleşmesini imzalayacağı,
Yukarıdaki hususların 60 (altmış) gün içinde yerine getirilmediği takdirde bayilik hakkının düşeceği ihtarı,
Bayi adayının bayilik mahallinde gerekli tefrişatı yaptığını bildirmesini müteakip, TJK Yapı ve Destek Müdürlüğü tarafından bayilik mahallinde yapılacak tetkik neticesinde onay verilmesi halinde, Bayi adayı ile yönetmeliğe ekli bayilik sözleşmesi yine TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü veya yetkili kılınan ünite müdürlüğü arasında akdedileceği,
tebliğ edilir.

Madde 9) BAYİLİK TALEBİ KABUL EDİLENLERDEN İSTENECEK BELGELER
Bayilik talebi kabul edilenlerden istebenecek belgeler aşağıdaki gibidir:
Belediyeden iş yeri açma ve tatil günleri çalışma ruhsatı
Noter tasdikli işyerinin tapusu veya 2 yıllık kira sözleşmesi
İşyerinde telefon olduğunu gösterir belge
Yeni çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf
Bayi, vekil kullanacak ise 1 (bir) yıl süreli vekaletname
TJK’nın hesaplarına yatırıldığını gösterir 5.000USD (beş bin A.B.D. doları) nakit teminatın banka dekontu
Verilen süre içerisinde yukarıdaki belgeleri getirmeyen Bayi adayları faaliyete başlatılmayacaktır.

Madde 10) BAYİLİK TEMİNATI

Bayiler, TJK Yönetim Kurulu’nca tespit edilen miktarı bayilik teminatı olarak nakden yatırmak zorundadırlar. Bu teminat miktarı 5.000USD (beş bin ABD Doları)’dır. TJK Yönetim Kurulu teminat miktarlarını günün şartlarına göre arttırabilir, azaltabilir veya takdir ettiği miktarda ek teminat talep etme hakkına haizdir. Bayi, TJK’nın belirttiği müddet zarfında tespit edilen ek teminatı vermez ise, sözleşme TJK tarafından tek taraflı olarak fesih edilebileceği gibi, TJK teminat talebinde bulunduğu andan itibaren teminat verilinceye kadar, adı geçen bayiinin faaliyetini durdurma yetkisine de haizdir. Bayiinin, bayiliği kendi arzusu ile bırakması veya işbu yönetmeliğin 22.maddenin 12.bendine göre bayiliğin TJK tarafından kapatılması halinde kapatma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonra bayiinin TJK’ya her ne nam altında olursa olsun bir borcu yoksa, teminatı aynen ve faizsiz olarak iade edilir. Bayiinin işbu yönetmelik veya sözleşme şartlarına uymayarak bayiliğin TJK tarafından kapatılması halinde teminattan öncelikle borcuna yönelik iş bu sözleşmenin 18. maddesinin 8.bendi gereği tahakkuk ettirilecek gecikme faizi, takiben hasılat borcu ve diğer borçları düşüldükten sonra kalan bakiye varsa TJK lehine irat kaydedilir.


Madde 11) BAYİLİK YAPILACAK MAHALDE BULUNACAK ARAÇ VE GEREÇLER
Bayilik yapılacak mahalde bulunacak araç ve gereçler aşağıdaki gibidir:
Günlük hasılatın muhafaza edileceği duvara veya yere monte edilmiş çelik kasa
Yarış severin yarışları rahatlıkla izleyebileceği en az 40inç (100 cm ekran) LCD/Plazma televizyon
Duyuru panosu (en az 65cm x 65cm ebadında olacak)
Donanımın istenilen performans ve emniyette çalışabilmesi için kesintisiz güç kaynağı
Telefon ve faks (telefon terminalin hemen yanında bulunmalıdır).
Madde 12) BAYİLİK MAHALLERİNİN STANDARDİZASYONU

Bayilik mahallerinin kurumsal kimlik konseptini yansıtacak olan standardizasyon çalışması TJK ‘nın Yapı ve Destek Müdürlüğü ile Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğünce yürütülür. Bayi adaylarına, bayilik mahallinde yapmaları gereken düzenlemeler için bir standardizasyon dosyası tebliğ edilir. Düzenlemelerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için Bayi adaylarına en fazla 60 (altmış) günlük süre verilir. Kendisinden talep edilen standardizasyon çalışmalarını verilen süre içerisinde yerine getirmeyen Bayi adayı ile bayilik sözleşmesi imzalanmayacaktır

Madde 13) BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI

TJK Yönetim Kurulu tarafından bayiliğine karar verilmiş olup, işbu Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’ndeki şartları yerine getirenlerle ünite müdürlüklerince bayilik sözleşmesi imzalanır ve bayilik ruhsatı verilir. Bayilik ruhsatına haiz olmayanlar, bayilik faaliyetlerine başlayamaz.

Madde 14) BAHİS TERMİNALİ BAĞLANMASI

Bayilik sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, Bayi tarafından bayilik mahalline Türk Telekom data iletişim hattının çektirilmesi ve faal olduğunun TJK’ya bildirilmesi ile bahis terminali ve diğer donanım bir tutanakla çalışır vaziyette teslim edilir ve Bayi faaliyetine başlar.

Madde 15) VEKALET

Bayi, bayilik iş ve işlemlerini vekil marifeti ile takip edecek ise, vekil tayin edilecek kişinin 4. maddedeki şartlara haiz olması ve vekilin ilgili ünite müdürlüğünce onaylanması durumunda, düzenlenecek vekaletname noter tasdikli ve 1 (bir) yıl süreli olmak zorundadır. Vekil tayin edilen kişinin bu vekalete dayalı olarak yapacağı iş ve işlemlerde kullanacağı imza örneklerini gösterir noter tasdikli imza beyannamesi düzenlenmesi şarttır. Noterde yapılan vekaletin ve vekil imza beyannamesinin bir sureti TJK’ya verilir, bir suret ise sorulduğunda ibraz edilmek üzere bayilik mahallinde bulundurulur.
Vekil olacak şahsın güvenilirliğinin uygun bulunmaması halinde, TJK vekili kabul zorunluluğunda olmamakla beraber, başlangıçta kabul ettiği vekilin değiştirilmesi talebinde de bulunabilir. Bu halde vekil TJK nezdinde hiçbir iş ve işlem yapamaz.

Bayi en fazla 2 (iki) kişiyi ayrı ayrı vekil tayin edebilir.

Madde 16) BAYİLİĞİN DEVRİ VE ORTAK ALMA YASAĞI

Bayi, kar ortaklığı dahil hiçbir suretle yanına ortak alamaz ve hisse devri yapamaz. Kar ortaklığı veya hisse devri yapıldığı TJK tarafından belgelendiği takdirde hiçbir ihtara ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın TJK tarafından bayilik sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir.
Bayilik münhasıran şahsa verilmekte olup, miras yoluyla dahi mirasçılara intikal etmez. Bayiinin vefatı, gaipliği, vesayet veya hacir altına alındığının kesinleşmiş yargı kararı ile hüküm altına alınması hallerinde, bayilik sözleşmesi kendiliğinden münfesih olur

Ancak, gaipliği hüküm altına alınan veya vefat eden bayiinin, veraset ilamı ile belirlenen varislerinden; ana, baba, eş, çocuk veya kardeşler ile sınırlı olmak üzere, herhangi biri bayiliğe devam etmek arzusunda ise, diğer varislerin noterden muvaffakatları ile bayiliğin mirasçılardan biri adına devri talep edilebilir

Bayiinin vesayet veya hacir altına alınması halinde bayiliğin devrinde; bayi evli ise birinci öncelik bayiinin eşine aittir. Bayiinin bekar olması veya eşin bayiliği yürütme iradesinin olmaması halinde; anne, baba ve çocuklar ve kardeşler ile sınırlı olmak üzere herhangi biri bayiliğe devam etmek arzusunda ise, vasinin veya kayyumun noterden muvafakatları ile yukarıda sayılanlardan biri adına devri talep edilebilir

Bütün bu yukarıdaki bahsedilen hususların haricinde, makul sebeplere dayanması ve devir için gösterilen gerekçenin TJK Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde bayiliğin, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerle sınırlı olmak üzere devri mümkündür.

Devir talebinde bulunan bayiinin hak ve alacaklarının TJK kayıtlarında hacizli olması halinde, ilgili makamdan alınacak iş bu haczin fekki veya borcu yok yazısının ibrazından sonra, devir işlemi gerçekleştirilir.

Ancak bu halde devir talebinde bulunan bayiinin amme (vergi, SSK gibi) borcu olmadığına dair resmi belge ibrazı zorunludur. Yukarıdaki hallerde devir alma talebinde bulunan şahsın bayiliğe uygunluğu, bayilik ilk müracaatındaki gibi tetkik ile TJK Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve uygun bulunması halinde bayiliğin devrine karar verilir. Bu devir işlemleri karşılığında TJK’ya bedel ödenmez

Yukarıdaki haller dışında TJK’nın onayı ile bayiliğini üçüncü şahıslara devir etmek isteyen bayiler 2.000,00 USD ( iki bin ABD Doları) devir bedeli ödemek zorundadırlar. Devir bedelleri TJK’ya irat kaydedilir. TJK Yönetim Kurulu devir işlemleri karşılığında alacağı miktarı günün şartlarına göre günceller. Bayi, Ganyan bayiliğini TJK’nın onayı olmadan bir başkasına devredemeyeceği gibi bayilik ruhsatı alındıktan sonraki ilk iki yıl içinde de devir yapılamaz. Her ne şekil ve suretle olursa olsun TJK’nın onayı olmayan devrin tespiti halinde hiçbir ihtara ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın bayilik sözleşmesi TJK’ca tek taraflı olarak feshedilir ve teminat irat kaydedilir.

Madde 17) DEVİR, TEMLİK VE CİRO VERME; REHİN VE TEMİNAT GÖSTERME YASAĞI İLE MAHSUP YETKİSİ

Bayi, TJK nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarını her ne suretle olursa olsun bir başkasına devir, temlik ve ciro edemez. Rehin ve teminat olarak gösteremez. TJK, her ne suretle doğmuş olursa olsun, tüm hak ve alacaklarını, nezdinde doğmuş ve doğacak Bayi hak ve alacaklarından mahsup suretiyle resen tahsil etme hak ve yetkisindedir.

Madde 18) BAYİNİN GÖREVLERİ
Bayiler;

Ruhsatnamesindeki yazılı adreste faaliyet göstermek
Kendisine bildirilen saatlerde bayilik mahallini açık tutmak, terminali satış ve ödeme için hazır hale getirmek, aksi durumlarda meşru bir mazereti varsa, bununla ilgili gerekli izni bağlı bulunduğu TJK Müdürlüğü’nden almak,
Son koşuya ait parasal neticelerin ilanından sistem kapanana kadar terminali kazançlı bilet ödemesi için faal halde tutmak
Yarış severin rahat bir şekilde oyun oynamasını temin için her türlü tedbiri almak ve yarış severi gerektiğinde müşterek bahislerle ilgili kurallar konusunda aydınlatmak ve yarış severe kibar bir şekilde davranmak,
Bayilik mahallini temiz tutmak,
Her türlü para alışverişlerinde gereken titizliği göstermek, kazançlı bilet ikramiyelerini eksiksiz bir şekilde ödemek ve terminallerin üzerinde bulunan müşteri ekranının yarış sever tarafından görülebilir bir vaziyette durmasını sağlamak
Kullanımına verilen ve mülkiyeti TJK’ya ait olan Bayi terminalini ve teçhizatlarını usulüne uygun bir şekilde kullanmak ve terminalin temizlik ve bakımı konusunda gereken titizliği göstermek
Toplanan hasılattan kazançlılara yapılan ödemelerden sonra kalan bakiyeyi kendisine bildirilen gün ve saatte TJK’nın banka hesaplarına teslim etmek zorundadır. Herhangi bir nedenle bildirilen gün ve saatte hasılatın TJK hesaplarına intikal ettirilmemesi halinde, her ayın son gününde yatırılmayan miktar üzerine ödenmeyen gün kadar fatura karşılığı kanuni faiz+KDV tahakkuk ettirilir
Her türlü ödeme ve iptal biletlerini her haftanın Pazartesi günleri kesmiş olduğu prim faturası ile birlikte TJK ünite müdürlüklerine eksiksiz olarak teslim etmek. İbraz edilemeyen iptal biletleri bedelleri bayiinin cari hesabına borç TJK’ya irat kaydedilir.
Kulüp tarafından bayiinin kullanımına verilen beher terminal, netice ve muhtemel sistemi ile diğer teknik donanım için tespit edilen aylık kira bedellerini en geç müteakip ayın onuncu gününe kadar ödemek, (bu kira bedelleri Bayi prim alacağından mahsup edilir).
Hasılat ve kullanımına verilen donanım TJK tarafından emniyeti suistimal, yangın, hırsızlık, halk hareketleri, kötü niyet, deprem, sabotaj ve anarşik hareketler kapsamında sigortalanır. Sigorta poliçeleri mal sahibi sıfatı ile TJK lehine tanzim edilir. Tutarı TJK tarafından tespit edilecek olan ve istenildiğinde arttırılması da TJK’nın münhasır yetkisinde ve inisiyatifinde olan bu sigorta poliçelerinin yıllık primlerini ödemek, (bu prim tutarları Bayi prim alacağından mahsup edilir)
Tetkik raporlarındaki aksaklıkları verilen süre içinde gidermek, TJK Bilgi İşlem ve Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlükleri tarafından verilecek her türlü yazılı ve sözlü talimata riayet etmek,
zorundadır.

Madde 19) BAYİNİN SORUMLULUKLARI
Bayinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Bayi, TJK’nın memur ve müstahdemi olmadığından, yapacağı işlemlerden ve TJK’yı küçük düşürecek veya kendisine açıktan menfaat sağlayıcı hareketlerden dolayı, bu hareketi yapanlar istihdam ettiği kimseler dahi olsa, bizzat sorumlu olur. Bu durumda bayilik faaliyeti durdurulur ve bayilik mahallindeki donanım geri alınır. Bu konuda düzenlenecek rapor ve belgeler TJK Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilir, iptal işlemi bu konuda yetkili heyetin kararı ile kesinleşir
Bayiliğin her türlü adli, idari, cezai ve mali sorumluluğu bizzat bayiye aittir
Bayi, TJK’nın kendisine vereceği ve mülkiyeti tamamen kulübe ait olan donanım ile bayilik mahallindeki işlerini yürütür. Bayiliğin herhangi bir nedenle son bulması halinde, Bayi donanımı bayiliğin son bulduğu günden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde TJK’ya çalışır ve sağlam vaziyette teslim eder.
Bayilik mahallinde gayri kanuni oyun oynandığı ve oynatıldığının resmi kurumlar veya TJK yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bundan Bayi sorumlu olur ve bayilik sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir
Bayi, bayiliğinde oynanan oyunlardaki ihmal, hata, kasıt veya tedbirsizlik nedeni ile oyun sahiplerinin uğrayabilecekleri ikramiye ve diğer zararlara karşı münhasıran sorumludur
Bayi, oyun terminalinde TJK tarafından eğitilmiş ve kendisine Bayi Terminal Operatörü kartı verilmiş eleman çalıştırmak zorundadır. Bayi Terminal Operatörü, işbu Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ilk dört bendindeki şartlara haiz olmak zorundadır.
Terminal başında bulunan operatör, TJK tarafından kendisine verilen Bayi Terminal Operatörü kartını takmak zorundadır
Bayi kendisine teslim edilen donanımın arızası durumunda, herhangi bir müdahalede bulunmadan TJK teknik servisine arızayı bildirip, talep edilmesi durumunda da ilgili donanımı en yakın bakım ünitesine getirmekle mükelleftir
18 Yaşından küçüklerin ve gayri mümeyyizlerin bayilik mahalline girmesi, oyun oynaması ve ikramiye tahsil etmesi kesinlikle yasaktır.
Sabit Ganyan bayiliği yapılacak mahalde TJK’nın vereceği donanım dışında başka bir oyun makinası bulunmayacaktır (atari, kumar makinaları, sigara oyun makinası vs.).
Bayilik ruhsatı, bayilik mahallinde görünür bir yerde asılı olacaktır
Bayilik mahallinin içinde Spor Toto (iddaa), Sayısal Loto, Milli Piyango gibi diğer şans oyunları ile tekel bayiliği faaliyetlerinde bulunulabilmesi mümkündür. Ancak diğer şans oyunlarının tefrişat şartlarının, bayilik mekanında TJK’nın kurumsal kimliğini ve görünürlüğünü engellememesi gerekir. Ganyan bayiliğinden sonra alınan her türlü şans oyunu bayiliği TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı ile bilgi amaçlı paylaşılacaktır


Madde 20) BAYİLİK İŞ YERİNİN NAKLİ

Bayi, bayilik ruhsatında belirtilen adres dışında bayilik faaliyetini sürdüremez. Aşağıda belirtilen hallerde, nakil talebinde bulunabilecek bayiinin, nakil talebinin uygun bulunması halinde, bayilik ruhsatındaki adres güncellenerek, ruhsat yenilenir
Bayi:

İhtiyaç sebebi ile iş yerinden tahliyesi halinde,
Mevcut işyerine Belediye’den iş yeri açma ruhsatı alamaması halinde
Yıkım ve işyerinin kullanılamaz bir hale gelmesi durumunda,
Bayiinin mevcut işyerinden daha iyi konumda bir yere geçmeyi istemesi halinde (bu durumda işyerinin vasfı TJK’ca takdir edilir)
Bayiinin nakil talebi için ileri sürdüğü sağlık nedenlerini TJK’nın uygun bulması halinde, nakil talebinde bulunabilir.
nakil talebinde bulunabilir.

Yukarıda nakli gerektiren hallerin vukuunda, ilgili ünitelere bir dilekçe ile başvurur. Dilekçeye; 5. maddenin d bendine göre tetkik masrafı olarak yatırdığı bedele ilişkin makbuzu, nakil talep edilen mahallin içinden ve her cephesinden yan dükkanları da görüntü içerisine alan ikişer adet fotoğrafını, mal sahibi ise tapusunu, kiracı olacak ise kira taahhütnamesini ekler.

Bayi, TJK’nın yazılı muvafakati kendisine tebliğ edilmeden kesinlikle yer değiştiremez

Bir önceki yönetmelikte 5 büyük il için semt; diğer iller için ise ilçe dahilinde nakile izin veren hüküm, bu yönetmelik ile kaldırılmış olup bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren nakil işlemleri il sınırları içerisinde kalmak ve işbu yönetmeliğin 6. madde hükümlerini sağlamak kaydıyla mümkündür.

Ayrıca nakil talepleri değerlendirilirken mesafe konusunda geçmiş yönetmelikler ile kazanılmış haklar nakil talebinin aynı semtler dahilinde olması durumunda geçerli olacaktır.

Nakil talepleri olumlu değerlendirilen bayilerden;

Bayilik mahallerinde, işbu yönetmeliğin 12. maddesi gereği yapılması gereken tefrişatın yerine getirilmiş olması
Yeni iş yerinin tapu veya kira kontratının noter tasdikli fotokopisi
İşyerinde telefon olduğunu gösterir belge
Belediyeden iş yeri açma ve tatil günleri çalışma ruhsatı
Eski bayilik ruhsatı ve sözleşmesi
istenir.

Madde 21) BAYİLİK DENETİMİ

Bayiler, TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü personeli ve bağlı bulundukları ünitenin bu işle yetkili elemanları tarafından denetlenir

Madde 22) BAYİLİĞİN İPTALİ/ SÖZLEŞMENİN FESHİ

Aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde bayilik iptal edilir:
Oyuncu rızası hilafına bilet iptali..
Gerekli uyarıların sözlü veya yazılı olarak yapılmasına rağmen hasılatın zamanında yatırılmaması
TJK tarafından verilen talimatlara uyulmaması, tetkik raporundaki eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi
Bayilik mahallinde gayri kanuni oyun oynatılması veya buna müsaade edilmesi,
TJK’nın onayı olmadan bayiliğin başka bir adrese nakledilmesi
Bayilik mahallinde TJK tarafından onaylanmayan başka işlerin yapılması
4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., ve 13. maddelerdeki şartlardan herhangi birinin ortadan kalkması
İşbu yönetmeliğin 16, 18 ve 19 uncu maddelerinin ihlali
Bayilik teminatının artırımı talebinin verilen süre içinde yerine getirilmemesi
İş bu yönetmeliği 18.2. maddesi hükmüne göre izinli süreler ve mücbir sebepler dışında, her ne sebeple olursa olsun bayiinin bir takvim yılı içerisinde izinsiz toplam on beş gün müşterek bahis oynatmaması
Toplanan hasılattan kazançlılara yapılan ödemelerden kalan bakiyeyi bir takvim yılı içerisinde on kez geç ödemesi
TJK tarafından belirlenecek günlük asgari limitte satış yapamaması
hallerinde bayilikler TJK Yönetim Kurulu’nun 09.03.1991 tarih 7/10 sayılı toplantısında yetkili kıldığı komisyonun kararına istinaden kapatılır.

Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine uygun olarak bayilik sözleşmesi feshedilip kapatılan Bayi, her ne nam altında olursa olsun TJK aleyhine dava açamaz, tazminat isteyemez.

Madde 23) ESKİ BAYİLİK MÜRACAATLARININ DURUMU

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar alınan ve bugüne kadar değerlendirilmeyen tüm bayilik müracaatları geçersiz olup, ancak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve yönetmelikteki şartlara uygun olarak yapılan yeni müracaatlar değerlendirilir

Madde 24) TEBLİGAT

Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin ve sözleşmenin uygulanması dolayısıyla herhangi bir nedenle Bayiye gönderilecek ihtarnamelerde tebliğ şartı aranmaz, Bayiinin sözleşmede beyan ettiği adrese gönderilecek tebligat kanunen yeterli ve geçerli olup, iş bu gönderi ile tebligat yapılmış sayılır

Madde 25) ESKİ YÖNETMELİKLER

İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle eski yönetmelik yürürlükten kalkar ve daha sonra yapılacak her türlü değişiklikler, Bayi tarafından peşinen kabul edilmiş sayılacaktır

Madde 26) YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik TJK Yönetim Kurulu’nun 29.12.2009 tarih 26 sayılı toplantısında alınan kararla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
ingilterevizesi ingilterevizesi